Casuïstiek

Overzicht van onderwerpen die recentelijk aan de orde zijn gesteld. Wil je inzicht in de gedeelde casuïstiek in de periode 2018-heden klik dan hier.

Gegevensdeling met apotheek
Gegevensdeling (gewone persoonsgegevens) met een cliëntenraad
Wat als we de baas over onze eigen medische dossiers zijn?
NGFG
Ook dit domein in de Hall of Fame Kampioenen
Meer inzicht betrokkenen
payroll en inzage in verzuimdossier
NEN certificering, hulp gevraagd
Nieuwe website AP in de maak
Waat zet je informatie over iemand die geen patiënt of cliënt is
Publicatie ACM tegengehouden i.v.m. (mogelijke) reputatieschade
Datawarehouse
Aanpassing Verwerkersovereenkomst: instelling subverwerker (art 28) zonder toestemming
Nieuwsbrief mailen aan patiënten?
Passende technische maatregelen
Hall of Fame Kampioenen
aPureBase
Inzage- en wis/vergeetrecht
Certificering AVG
Algoritmeregister
Gebruik Google Analytics mogelijk binnenkort niet toegestaan
Transparantie
Privacyovereenkomst
Naam zorgverlener of -praktijk medisch persoonsgegeven?
Rapport Ombudsman over AP
De FG en een Privacyofficer
Wat doe je, als je wilt dat een wet wordt aangenomen die de deur wijd openzet naar massasurveillance?
Online evenement Digitale Toegang in de Zorg
De Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
End-to-end encryptie niet verplicht
Klokkenluider
Onafhankelijkheid
Toezicht
Inzage verwijsbrieven
Inzagerechten belastingdienst
Accountantscontrole
Rechtbank-stukken incl. persoonsgegevens mogen naar pers
Datalek: inbreuk op de beveiliging/inbreuk en in verband met persoonsgegevens
Z-Cert
Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker?
De realiteit
Verwerkersovereenkomsten
Geen budgetverhoging AP in miljoenennota
Enschede en de boete van de AP (€600.000) i.v.m. WiFi tracking
Vragenformulier leerlingen
TAPSTER
Standard Contractual Clauses (SCC) & Data Transfer Impact Assessment (DTIA) <27-12-2022
Bewaartermijn personeelsdossier
E-learning
Marktordening informatiesystemen en gegevensuitwisseling in de ziekenhuiszorg
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn
Uitgangspunten intern toezicht
Eenvoudig overzicht rechtsgrondslagen (u)AVG
collegiale toetsting
Hoe lang wat bewaren in de care?
Adviseur Functionaris Gegevensbescherming
De ‘ombudsfunctie’ van de FG
Verwerkersovereenkomst V&VN
Nieuw meldformulier datalekken
RSS-reader
AVG kennis vergroten voor medewerkers
Inzage via portaal gescheiden ouders
Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg
\'natte\' handtekening
Autorisaties in financiële administratie
AVG software/tools als hulpmiddel
De zorgplicht van IT-leveranciers
cliënt identificatienummer in EPD en AVG
\"Voortschrijdend inzicht?\" Autoriteit Persoonsgegevens
Opnieuw: budget en spankracht AP
Stand van zaken sector onderzoek ICT systemen in de Zorg door ACM
Spraakgestuurd rapporteren in Nedap ONS app
Proces aanmelding nieuwe FG bij AP
Programma van Eisen (PvE)
Factsheet eHealth
Factsheet toestemmingen
Data Privacy Impact Assesment (DPIA)
AVG Helpdesk Zorg, Welzijn & Sport in andere vorm voortgezet
Dropbox als cliëntendossier geschikt?
Recht van vergetelheid in relatie tot WGBO
Terugtrekkende bewegingen m.b.t. meer budget voor AP
Een incident... wat nu?
Anonimiseren
Registratie vaccinatie hepatitis B
Vragen Kees Verhoeven aan ministers over naleving AVG
vinkje of digitale handtekening bij toestemming opvragen gegevens oude huisarts
Doorgifte medische gegevens aan het RIVM
Toegang tot werkgegevens op privé apparaten
verwerkersovereenkomst (Data Pro Statement & Standaardclausules) van NLDigital
Cybersecurity Dreigingsbeeld voor de zorgsector
DDMA Privacy monitor 2021 en Tweede kamer eist meer budget voor AP
Private partijen en vaccinatiebewijzen
De onmogelijkheid om schade te verhalen die voortvloeit uit cyberonveiligheid
Voldoen aan de NTA7516 met O365
To do in 2021
GBA: Verwerking van persoonsgegevens i.v.m. COVID-vaccinaties
covid19-vaccinatieregistratie aan RIVM vanuit EPD-verwerker
In het HD waarschuwt de SG van VWS de privacywereld voor te kritische houding. Maar klopt die journalistieke intepretatie wel?
Limitering aansprakelijkheid versus boete AP
GGD en privacy
A list of privacy webinars/conference recordings
Een vraag van een betrokkene/beoordeling Van een onderwerp uit de AVG
Inloggen in ECD van medewerkers uit dienst
Datalek GGD
De kracht van kwetsbaarheid
Ontwerprichtlijn datalekmelding EDPB
Whatsapp
Ethische dilemma\'s
Als het water tot aan je lippen staat...
Bewaartermijn logginggegevens
Naam werknemer in Clientendossier
Onafhankelijke rol FG
coronavaccinatie: mag een werkgever registreren of een werknemer zich heeft laten registreren?
extra grondslag Vroegsignalering?
Registratie corona vaccinatie mag niet van AP - terecht of niet?
Nieuwe meldformulier datalekken
Werkzaamheden FG
PGB facturen naar budgethouder sturen via mail
Aansprakelijkheid FG
Benchmark aanstelling, positie en taakvervulling FG
Het paradigma van de kwaliteitsindicatoren
Pre-contractuele bewaartermijn/grondslag
Kwaliteit van de taakvervulling
Privacyklachten in ander perspectief
CIP: ‘Een week vol webinars!’
Aan een FG te stellen eisen
Verwerker of Verwerkingsverantwoordelijke?
Welke eisen worden gesteld aan een FG, wanneer doe je het goed en wie bepaalt dat?
Prioriteiten in de taakvervulling van de toezichthouder
Tips bewustwording privacy
Eindrapportage onderzoek taken en middelen AP
Meer duidelijkheid - (Schrems II)
Accountantscontrole en inzagerechten belastingdienst
geven van persoonsgegevens aan de receptie?
Afhandeling klachten door de AP