Waarom

De eerste initiatieven om Functionarissen voor de Gegevensbescherming (FG’s) te verbinden dateren van 2017. De hectische aanloop naar het van kracht worden van de AVG kende veel onzekerheden. In het bijzonder betrof dat de zorg. De impact van de AVG was (en is nog steeds) groot.

De omvang van de casuïstiek die via het intervisie en consultatieplatform Platform FG Zorg werd gedeeld en bediscussieerd maakte duidelijk dat met de digitale interactie tussen FG’s in een duidelijke behoefte wordt voorzien. Gelet op de uitdagende toezichthoudende taak van een FG is dat op zich niet verrassend. Tijdens informeel overleg tussen een delegatie van het Platform en de Autoriteit Persoonsgegevens wordt extra aandacht gevraagd voor de soms lastige positie en keuzes waarmee de FG zich, tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden ziet geplaatst.

Hoewel de zorg specifieke casuïstiek kent, zijn er vele “sector overstijgende” onderwerpen. De behoefte aan interactie met collega FG’s, die werkzaam zijn in andere sectoren, vormde eind 2020 aanleiding tot verbreding van het Platform en aanpassing in de voorwaarden voor deelname.